T.c. Stokholm Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Personel Alim İlani

Stokholm Büyükelçiliği 29.06.2020

T.C. STOKHOLM BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİPERSONEL ALIM İLANI

BAŞVURU HAKKINDA GENEL BİLGİLER:

T.C. Stokholm Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği’nde münhal bulunan bir adet ‘Sözleşmeli Sekreter’ (4/B) kadrosunda personel istihdam edilecek olup konuya ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır.

i) Görev tanımı:

Sekreter, Müşavirliğin telefon ve diğer araçlarla dahili ve harici irtibatını sağlar, Müşavir randevularını düzenler, ziyaret ya da iş görüşmesi yapmak üzere gelenlere yardımcı olur, Müşavirliğin görev alanına giren konularda firma bilgilendirmesi ve eşleştirilmesi ile raporların hazırlanmasında ve ofisin idaresinde Ticaret Müşavirine yardım eder ve Müşavirlik faaliyetleri ile ilgili konularda Müşavirce verilecek diğer görevleri yapar.

ii) Adaylarda Aranacak Nitelikler:

1. Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden veya dengi yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak
2. Yabancı uyruklular için, Türkçe ve ülkede geçerli uluslararası dile (İngilizce) vakıf olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması halinde ise bulunulan ülke diline (İsveççe) vakıf olmak ve bu ülkede geçerli uluslararası dili (İngilizce) bildiğini belgelemek
3. Bilgisayar kullanımı konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmak
4. Görevin gerektirdiği temsil niteliklerine sahip olmak
5. Çalışma şartlarının gerektirdiği bedensel ve zihinsel yeteneklere sahip olmak
6. Görev yapılan ülkenin vatandaşlığına veya oturma ya da çalışma iznine sahip olmak
7. Türk uyruklu adayın erkek olması durumunda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak
8. Sabıka veya adli sicil kaydı olmamak

iii) Başvuru İçin Talep Edilen Belgeler*:

Sınava son başvuru tarihi 14/08/2020 Cuma günü mesai bitimi olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yukarıda yer alan nitelikleri taşıyan adaylar için gereken belgeler;

1. İki adet fotoğraf
2. Kimlik Belgesi fotokopisi (Nüfus Cüzdanı/Pasaport). Kimlik belgesinin yabancı bir kurum tarafından düzenlenmesi durumunda Türkçe Tercümesi eklenecektir.
3. Son mezun olunan okuldan alınan Mezuniyet Belgesi fotokopisi (Diploma) ve Türkçe tercümesi.
4. Özgeçmiş (CV) ve Türkçe tercümesi
5. Varsa referans mektubu ve Türkçe tercümesi.
6. Türk uyruklu erkek adaylar için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7. Varsa bildiği yabancı dilleri gösterir dil belgesi ve Türkçe tercümesi.
(Türkçe tercümelerin resmi veya özel kurum/kuruluşlarca yapılması veya onaylanması zorunluluğu bulunmamaktadır.)

* Adayların yukarıda yer alan başvuruya konu edilecek belgeleri bir (1) asıl iki (2) fotokopi olarak hazırlamaları ve Karton Kapaklı Dosya’ya ekleyerek aşağıda yer alan adrese taahhütlü posta yoluyla veya elden teslim etmeleri ve ayrıca pdf formatında stockholm@ticaret.gov.tr adresine en geç 14/08/2020 tarihi mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

UYARI: Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

iv) Sınav:

1. Başvuruların alınmasını müteakip başvuruda aranan şartları karşılayan ve nitelikleri uygun bulunan adaylar 18/08/2020 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan yazılı sınava ve 20/08/2020 tarihinde saat 10:00’da yapılacak olan sözlü sınava (Ticaret Müşavirliği sınav tarihleri ve saatlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu sınav tarihlerinde yapılacak muhtemel değişiklikler adaylara ayrıca bildirilecektir) başvuruda belirttikleri e-postaya gönderilecek tebliğ ile davet edilecektir. Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde bulunmayan adaylar sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

2. Yazılı sınav, İsveççe’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İsveççe’ye metin tercümesi; İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye metin tercümesi şeklinde yapılacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava davet edilmeyecektir.

3. Sözlü sınavda, adayın İsveççe, Türkçe ve İngilizce bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilecektir.

4. Adaylar sınava girerken geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) ibraz etmek zorundadır.

v) Başvuru Adresleri:

- T.C. Stokholm Büyükelçiliği
Ticaret Müşavirliği
Karlavägen 71, 114 49, Stokholm/İsveç
E-posta: stockholm@ticaret.gov.tr
Telefon: + 46 8 661 64 83

- T.C. Stokholm Büyükelçiliği

Dag Hammarskjölds Väg 20, 115 27, Stokholm/İsveç

(Yalnızca Ticaret Müşavirliği Ofisi’nin hizmet vermediği durumlarda ve Ticaret Müşavirliği posta kutusuna bırakılmak üzere. Aksaklık yaşanmaması adına, başvuru taahhütlü postaya verilmeden veya elden teslim edilmeden önce Ticaret Müşavirliği Ofisi ile telefonla irtibata geçilmesi önerilir.)

Yazılı ve Sözlü Sınav Yeri:
T.C. Stokholm Büyükelçiliği
Dag Hammarskjölds Väg 20, 115 27, Stokholm/İsveç

Hakkı Emre Yunt Ambassador
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:00 - 17:30

Personal Application for visas 09.30-13.00 Appointment must be arranged for all consular services.
4/10/2020 4/10/2020 Public Holiday (Good Friday)
4/13/2020 4/13/2020 Public Holiday (Easter Monday)
5/1/2020 5/1/2020 Public Holiday (International Workers Day)
5/21/2020 5/21/2020 Public Holiday (Ascension Day)
6/19/2020 6/19/2020 Public Holiday (Midsummer)
7/15/2020 7/15/2020 Public Holiday (Democracy and National Unity Day)
7/31/2020 7/31/2020 Public Holiday (First Day of Eİd)
10/29/2020 10/29/2020 Public Holiday (National Day of Turkey)
12/24/2020 12/24/2020 Public Holiday (Christmas Eve)
12/25/2020 12/25/2020 Public Holiday (Christmas Day)
12/31/2020 12/31/2020 Public Holiday (New Year's Eve)